Predmet projektu

Vytvorenie a bezplatná distribúcia odbornej publikácie
tematicky zameranej na chov hospodárskych (a netradičných druhov) zvierat v marginálnych oblastiach v daných ekologických a pôdno-klimatických podmienkach. Hlavnou prioritou publikácie bude získanie vedomostí a poukázanie na možnosti riešenia ekonomických aktivít v marginálnych oblastiach formou chovu hospodárskych (aj netradičných) zvierat.

Vzdelávacie semináre
Vo vybraných územných oblastiach budú zorganizované jednodňové semináre - tematicky zamerané na chov hospodárskych zvierat (aj netradičných) v marginálnych oblastiach. Semináre budú tematicky úzko nadväzovať na vydanú publikáciu. Jednotlivé témy prednášok budú zamerané na vysvetlenie danej problematiky, spresnenie pojmov a zodpovedanie otázok účastníkov.

Webovská stránka
ako doplnok k publikácii, ktorá bude dopĺňať publikáciu o podrobnejší a aktuálnejší popis danej tematiky. Bude obohatená o obrazový materiál i o aktuálne informácie z danej oblasti. Zároveň bude obsahovať elektronickú verziu publikácie vo formáte pdf s možnosťou stiahnutia a tlače. Na stránke sa bude nachádzať formulár pre objednanie publikácie v tlačenej forme a formulár pre zasielanie pripomienok a otázok k danej publikácii. Adresa stránky bude samozrejme uvedená aj vo vydanej publikácii aby sa jej majitelia mohli bez problémov dostať k zverejneným informáciám.

Informačný servis
k danej problematike bude zabezpečený prostredníctvom webovskej stránky, prípadne elektronickej pošty. Bude zameraný na zodpovedanie otázok i na vysvetlenie pojmov autormi publikácie. Odpovede budú pravidelne spracovávané moderátormi do tematických blokov a uverejňované.