Podmienky účasti na seminároch

Pozývame Vás na informačno-vzdelávací seminár určený aktuálnym, ale aj potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v sektore agropodnikania - z oblasti poľnohospodárstva podnikajúcim v marginálnych oblastiach Slovenska.

Chov hospodárskych zvierat v marginálnych oblastiach Slovenska

Účastníkom seminára bude poskytnutý obed a budú im preplatené cestovné náklady.

 V súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Komisie č. 1998 sa môžu seminára zúčastniť len tí účastníci zo sektoru poľnohospodárstva, ktorých výdavky na oprávnenú aktivitu, prepočítané na jedného účastníka neprekročia celkovú pomoc de minimis (200 000 €), ktorá im bola na Slovensku poskytnutá počas obdobia zahŕňajúceho príslušný finančný rok a predchádzajúce dva roky (t.j. tri po sebe idúce roky). Jedným účastníkom sa rozumie 1 podnik a  v prípade, že je účastníkom viac zamestnancov/predstaviteľov toho istého podniku, predmetnú výšku výdavkov tvorí súčet výdavkov za všetkých.