Farmový chov raticovej zveri - 1. Druhy raticovej zveri vhodné na farmový chov

Jaroslav Slamečka

Celosvetový trend zakladania farmových chovov jeleňovitej zveri vyvolal záujem a stále rastúcu spoločenskú požiadavku poľnohospodárskych družstiev a súkromných podnikateľov o ich zriaďovanie aj na  Slovensku. Farmové chovy jeleňovitých majú uplatnenie ako alternatívna forma živočíšnej výroby na využitie opustených pastevných plôch, následkom znižovania stavov oviec a hovädzieho dobytka. Toto nové chovateľské odvetvie nemalo konkurovať, ale vhodne dopĺňať chov hovädzieho dobytka a oviec nielen po stránke ekonomickej, ale aj z hľadiska ochrany a  tvorby krajiny, pri efektívnom využití a obnove pasienkov, ako zdroja objemových krmív, ktoré sa prestali obhospodarovať a hrozilo im spustnutie.

Farmové chovy raticovej zveri sa u nás začali budovať približne v 80. rokoch minulého storočia, teda v porovnaní so svetom pomerne neskoro.

Zverofarma je dokonale ohradený nepoľovný pozemok, na ktorom sa formou lúčnopasienkového hospodárstva celoročne vykonáva schválený chov raticovej zveri za účelom produkcie chovných zvierat, diviny a ostatných vedľajších produktov  pre náš alebo zahraničný trh. Vo zverofarme prevažnú väčšinu výmery (85-90 %) tvorí poľnohospodárska pôda, najmä trvalé trávne porasty. Lesná plocha je minimálna a plní len funkciu refúgia. Obhospodarovanie fariem je náročnejšie ako zverníc z dôvodu rozdielnych prevádzkových, technických a chovateľských systémov, od manipulácie so zverou, cez výživu a kŕmenie, zverozdravotné opatrenia, šľachtenie, až po optimálne zákonné spôsoby porážania. Hustota zveri je niekoľkonásobne vyššia ako vo zverniciach. Pre správne a legálne obhospodarovanie zverofariem t.j. dodržiavanie zákazu vykonávania športového trofejového lovu na nepoľovných pozemkoch je  potrebné jednoznačne oddeliť chovateľskú činnosť na zverofarmách od voľného a zvernicového chovu zveri v rámci poľovného hospodárstva.

mlade_jelene
Mladé jelene na farme

Späť