Farmový chov raticovej zveri - 9. Starostlivosť o zdravie farmovej zveri

Jaroslav Slamečka

Starostlivosť o zdravie zveri vo zverniciach je uvedená v kapitole 9 a komplexná problematika chorôb poľovnej zveri je samostatnou disciplínou pri štúdiu poľovníctva. V tejto kapitole sme sa zamerali len na zooveterinárne opatrenia pre chovateľov jeleňovitej zveri vo zverofarmách.

Vo zverofarmách sa chovajú jeleňovité prežúvavce vo vysokej a pre voľne žijúce populácie neprirodzenej hustote, čo prináša aj zvýšené nebezpečie vypuknutia rôznych chorôb, ale aj mechanických poranení a úhynov. U nás v SR najčastejšie straty zveri vo zverofarmách boli spôsobené mechanickými poraneniami (napr. pri manipulácii so zverou, spanikárením pri jej hrubom vyrušení, súbojmi medzi samcami) a z dôvodov nesprávnej výživy (nedostatočná výživa a hladovanie, prežratie jadrovým krmivom). Veľmi treba dbať nato, aby na farme nezostávali zvyšky špagátov, plastových obalov, drobné kovové predmety, ktoré by zver mohla zozrať a následne uhynúť. Z uvedených dôvodov zverozdravotná starostlivosť o farmové chovy jeleňovitej zveri patrí k rozhodujúcim faktorom úspešnosti týchto chovov a veterinárna starostlivosť musí byť zameraná predovšetkým na prevenciu a veterinárny dozor príslušnej regionálnej veterinárnej správy.

Veterinárny dozor musí byť zabezpečený pri každej manipulácii so zverou, pri liečebných zásahoch a tiež pri porážaní zvierat a spracovaní diviny. Všetky zásahy, najmä aplikácia medikamentov sa musia robiť tak, aby negatívne neovplyvnili kvalitu mäsa, ktoré musí zostať čisté a ekologicky nezávadné.

Účinnú prevenciu a dôsledný veterinárny dozor je možné vykonávať iba na zverofarmách, ktoré majú dobudované zariadenia na chytanie, triedenie a manipuláciu so zverou. Zverofarmy, ktoré tieto zariadenia nemajú sa považujú za zverofarmy vo výstavbe.

Dobudované odchytové zariadenia umožňujú pri chovateľských prehliadkach vykonávať aj komplexné veterinárne prehliadky, rôzne liečebné zásahy, odbery vzoriek na parazitologické a sérologické vyšetrenia, sonografické vyšetrenia reprodukčných orgánov, a tým aj dlhodobé monitorovanie zdravotného stavu farmovo chovaných zvierat.
Úspešné zavádzanie zverozdravotných opatrení si vyžaduje odborné riadenie činnosti zverofariem. Obhospodarovanie fariem je náročnejšie a prepracovanejšie ako u zverníc, z dôvodu rozdielnych prevádzkových, technologických a chovateľských systémov, od manipulácie so zverou, cez výživu, kŕmenie, veterinárnu starostlivosť, až po optimálne zákonné spôsoby porážania.

Podmienkou pre udržanie dobrého zdravotného stavu zvierat, je vytvorenie optimálnych chovateľských a výživových podmienok, v súlade s ich fyziologickými požiadavkami v jednotlivých ročných obdobiach. V oplotených objektoch intenzívnych chovov zveri je potrebné rešpektovať režim ustáleného časovo priestorového denného a ročného biorytmu zvierat, podľa ročných období, reprodukčného cyklu a zdravotného stavu, obmedzením negatívnych vplyvov ich vyrušovania a vylúčením časovo nevhodných chovateľských a manipulačných zásahov. Produkty a ekonomika farmového chovu.

Späť