Farmový chov raticovej zveri - 4. Karanténa a kafilérny box

Jaroslav Slamečka

Karanténa slúži na izoláciu nakúpených zvierat (spravidla 28 dní) a zvierat chorých alebo podozrivých z nákazy, pokiaľ pod veterinárnym dozorom sa nevykonajú požadované klinické a laboratórne vyšetrenia. Inkubačná doba pre choré zvieratá trvá až do zamedzenia nákazy alebo ich likvidácie. Pre karanténu stačí menší oplôtok vyčlenený z prevádzky zverofarmy s možnosťou napojenia na odchytové zariadenie. Je vhodné v jej blízkosti umiestniť pozorovací posed pre sledovanie správania sa zveri počas karanténneho obdobia.  Pre karanténu chorých zvierat je možné využiť aj upravenú maštaľ alebo iný prístrešok v blízkosti zverofarmy. Karanténa má byť umiestnená tak, aby vodný tok  (ak cez ňu preteká) nepretekal cez ostatné chovné oddelenia.

Kafilérny box je izolovaný, uzavretý a pravidelne dezinfikovaný priestor na uskladnenie uhynutých a utratených zvierat a konfiškátov živočíšneho pôvodu, približne o rozmeroch 2 x 2 m s prístupom pre motorové vozidlo zo zverofarmy a výstupom zvonka farmy. V prípade, že prevádzkovateľ farmy má v blízkosti vybudovaný vlastný kafilérny box, je možné úhyny okamžite prevážať do tohto zariadenia. Okrem výstavby vlastného kafilérneho boxu sú k dispozícii na trhu už hotové mobilné kafilérne bunky.

Prevádzkové zariadenia pre jatočné spracovanie a chladiarenské uskladnenie diviny musia byť už pri projektovaní schvaľované okresným úradom, resp. príslušným veterinárnymi orgánmi. Ich prevádzka musí zodpovedať predpisom o veterinárnych a hygienických požiadavkách na bitúnky, ošetrovanie, rozrábku a prepravu zveriny a mäsa zvierat rovnakého druhu z farmových chovov.

srnčia zver
Srnčia zver - karanténa slúži na izoláciu nakúpených zvierat (spravidla 28 dní)

Späť