Farmový chov raticovej zveri

Jaroslav Slamečka

raticova_zver

V druhej polovici minulého storočia sa vo svete rozšírili farmové chovy raticovej zveri, najmä jeleňovitých, a to nielen v zámorí, ale aj v štátoch západnej Európy. Aj keď sa tento chov považuje za pomerne nové odvetvie, história dokazuje, že pokusy s domestikáciou zvierat sa začali v dávnom období pred našim letopočtom. Z jeleňovitých môžeme za domestikované zviera považovať zatiaľ len euroázijského soba, i keď sa niektoré druhy, najmä daniel, ale aj jeleň v zajatí alebo polovoľne chovali už od pradávna. Prvé údaje o „chove“ jeleňovitej zveri v zajatí siahajú až do neolitu, keď lovci v lesoch už stavali chytacie ohrady a usmerňujúce ploty za účelom vytvárania živých zásob potravy. História vzniku jeleních fariem, bola založená okrem produkcie mäsa predovšetkým na základe orientálnych tradícií v medicíne, kde mäso bolo a je iba vedľajším produktom. V starej Číne bol jeleň považovaný za zviera, ktorého všetky časti tela majú liečivú moc. V Európe sa vplyv orientálnej medicíny nepresadil, panty (mäkké jelenie parohy) sa u nás nikdy neprodukovali a prevahu nad produkciou mäsa postupne získal lov vo zverniciach, ako záležitosť športovo-spoločenská.

Prvá zverofarma v Európe bola založená v roku 1970 v Škótsku. V pokusnej zverofarme v Glensaugh chovali na 212 ha 115 jedincov jelenej zveri. Z dôvodu veľkej výmery nevyužitej poľnohospodárskej pôdy začali vznikať farmy aj v Nemecku, kde naviac nadprodukcia obilia, mäsa a mlieka prispela k extenzívnejšiemu spôsobu výroby produktov, ktoré sa dokázali realizovať na trhu. Hlavným dôvodom, prečo vo farmových chovoch na európskom kontinente prevláda chov danielej zveri oproti Veľkej Británii, bola legislatíva jednotlivých štátov, zakazujúca produkciu pantov a chov jeleňov v zajatí. Podľa evidencie z roku 2005 sa na území Anglicka, Škótska, Walesu a Severného Írska nachádza asi 33 tisíc jedincov na farmách, zväčša je to jeleň lesný (77 %) a daniel škvrnitý (23 %).

V Nemecku bolo možné v zajatí z raticovej zveri chovať iba danieliu, mufloniu a diviačiu zver. Rozširovaním zverofariem v štátoch západnej Európy sa postupne menil pôvodný zámer ich zriaďovania na využitie neproduktívnych a ťažko prístupných pastevných plôch. Lepšie ekonomické výsledky sa však dosahovali na kvalitnejších, mierne svahovitých pasienkoch. V súčasnosti vo väčšine prípadov sa farmy zakladajú na vysokoprodukčných pôdach v intravilánoch s malými výmerami ako tzv. „pridomové“ minifarmy. V roku 2000 bolo v Nemecku 5670 fariem, na ktorých sa chovalo 104250 jedincov (BMVEL Tierschutzbericht, 2001).

Celosvetové prvenstvo vo farmových chovoch jeleňov má Nový Zéland, kde vzrástol počet chovaných jedincov z približne 500 tisíc v roku 1987 na 1.400.000 v roku 1994 a až na 2.560.000 v roku 2001. Viac ako dva milióny chovaných jeleňov tvorí polovicu chovu elenej populácie na svete. Odvetvie, ktoré pozostáva z viac ako 4 tisíc fariem prinesie ročne do štátu viac než 200 mil. NZ dolárov. Prvá licencia na založenie jelenej farmy bola vydaná v roku 1970. Vznik zverofariem bol vyvolaný situáciou, ktorá vznikla po prudkom znížení stavov premnožených divých populácií európskych a ázijských jeleňov, ktoré boli koncom minulého a začiatkom tohoto storočia importované na Nový Zéland, kde našli optimálne životné podmienky bez predátorov, rýchlo sa rozmnožili a v priebehu niekoľkých desiatok rokov sa stali metlou novozélandskej prírody. Vládou podporovaní lovci zo začiatku predávali a neskôr exportovali kože a divinu. Po objavení trhu na vysoko atraktívne panty (mäkké parožie v lyku) v štátoch východnej Ázie, sa začala konjunktúra lovcov živých zvierat, čo bolo základom farmových chovov. Vedúcu úlohou vo farmových chovoch si Nový Zéland udržiava aj z dôvodu dobre organizovaného výskumu, ktorý sa realizuje vo všetkých poľnohospodárskych výskumných centrách a univerzitách. Výskumné pracoviská ponúkajú export embryí a dávok ejakulátu od najlepších samcov s garanciou úžitkovosti ich predkov. Inseminačná stanica pre jelene, daniele a muflóny bola zriadená už aj na Slovensku vo Vištuku.

Späť