Farmový chov raticovej zveri - 10. Ekonomika fariem

Jaroslav Slamečka

Hlavným zameraním zverofariem v súčasnosti je produkcia živých zvierat za účelom ich predaja pre zazverovanie nových fariem a pre poplatkový odstrel vo zverniciach.  Druhým významným produktom zverofariem je produkcia ekologicky čistého mäsa-lahôdkovej diviny, ktorá je kvalitnejšia ako divina z ulovenej voľne žijúcej zveri.

Porážanie zvierat sa vykonáva v samostatných prevádzkových oddelených priestoroch zverofarmy, na ktoré vydáva súhlas regionálna veterinárna správa (RVS).

Pri porážaní sa zafixovaná zver omračuje Schermerovou jatočnou pištoľou a následne vykrvuje obvyklým spôsobom ako pri porážaní hospodárskych zvierat. Keď má zverofarma vybudovaný bitúnok, tak jeho priestory a prevádzka musia zodpovedať základným veterinárno-hygienickým požiadavkám na bitúnky. Na farmách. kde sa zvieratá zabíjajú len v obmedzenej miere (nemajú vybudované bitúnky), RVaPS určí podmienky, veľkosť a povinné zariadenie prevádzkových miestností podľa predpokladaného rozsahu výroby a umožní tzv. „predaj z dvora“.  Každé zabité zviera za účelom produkcie diviny sa musí veterinárne prehliadnuť. Vedúci zverofarmy je povinný zabezpečiť požiadavky veterinárnej služby pre vyšetrenie, posúdenie a označenie mäsa.  Jatočný odpad vrátane konfiškátov sa  ukladá do osobitne vyčlenených nádob.

Kvalitu mäsa ovplyvňuje už spôsob zabíjania zveri, prvotné ošetrenie, spracovanie a uskladnenie jatočného tela.  Pri hodnotení kvality mäsa v závislosti od spôsobu zabíjania (odstrelom alebo omračovaním a následnom vykrvení), sa zistilo, že pri oboch spôsoboch je kvalita mäsa závislá na manipulácii (strese) so zvieratami pred zabitím. Najvyššia kvalita mäsa bola z odstrelených, nič netušiacich zvierat na voľnom priestore. Pri opakovaných odstreloch alebo preháňaní zveri na miesto odstrelu, kvalita mäsa klesala následkom poklesu svalového glykogénu. Pri omračovaní a vykrvení bola kvalita mäsa dobrá, keď boli zvieratá kľudné a bez vzpierania prichádzali do fixačného zariadenia. Pre kvalitu mäsa je dôležité, aby krátko po zabití boli zvieratá vyvrhnuté a  jatočné telo pred rozrábkou bolo 24 hodín uskladnené vo visiacej polohe pri teplote 1 až 4° C. Nesmie sa zamraziť. Usmrcovanie zvierat sa musí riadiť podľa podmienok uvedených v platnej vyhláške.

Pre produkciu kvalitného mäsa zo zverofariem, je potrebné vedieť, v ktorej vekovej kategórii, resp. ročnom období dosahujú zvieratá optimálnu kvalitu jatočného tela  i mäsa. Získavanie mäsa zo zverofariem nie je limitované sezónou, ako u zveri vo voľnej prírode. Konzumenti na celom svete požadujú mäso rovnakej kvality z mladých zvierat.  Uprednostňujú čerstvé mäso, pred mäsom mrazeným a dlhodobo skladovaným.

Jatočná hodnota danielov chovaných vo  zverofarmách aj napriek nízkej živej hmotnosti dosahuje vysoké parametre. Významne predstihuje v tomto smere ovce a kozľatá a je približne na úrovni výsledkov získaných u jatočných býkov. Najvyššiu priemernú výťažnosť 59,07 % dosiahli daniele vo veku 15-17 mesiacov. Nie je výnimkou, že niektoré zvieratá dosahujú výťažnosť až okolo 62 %. Naopak, najnižšiu výťažnosť 53,9 % mali zvieratá vo veku 10-11 mesiacov. Na základe celkového zhodnotenia odporúčame pre jatočné účely ako najvhodnejšiu vekovú kategóriu 15-17 mesačných danielov. Zabíjanie mladších zvierat vo veku 10-11 mesiacov, ktoré by mali vyplniť medzisezónne obdobie v dodávke čerstvého mäsa neodporúčame najmä kvôli nízkej výťažnosti. Staršie zvieratá je vhodnejšie zabíjať po zimnom období, kedy je výrazne znížený obsah tuku, ktorý môže nežiaducim spôsobom ovplyvniť konzumnú i technologickú kvalitu mäsa.

tab. 6

Produkcia zhodov, koži a iných vykupovaných častí zvierat má zatiaľ iba malý význam najmä pre obmedzené množstvo tovaru, ktoré sme schopní vyprodukovať.

Podľa našich modelových štúdií, ekonomika výroby mäsa – diviny pri stúpajúcich nákladoch na kŕmny deň  a klesajúcich realizačných cenách je tak ako celá ostatná živočíšna výroba nerentabilná. Produkcia diviny zo zverofariem je súčasne vo dvoch extrémnych  polohách.  Dopyt zahraničných odberateľov na veľké jednorázové odbery čerstvej lahôdkovej diviny, ktorá by mohla konkurovať mrazenej divine dovážanej zo zámoria, nie sú naše zverofarmy schopné splniť, pre nízke stavy zvierat a chýbajúci servis na poráženie, ošetrovanie, rozrábku a prepravu diviny v súlade so smernicami EHS. Speňažovanie diviny zo zverofariem cez poľovnícke výkupné organizácie, ktoré nezohľadňujú kvalitu farmovej diviny (uznávanú na celom svete – napr. USA a zámorie „Game meat“, Nemecko „geschlachtetes Wildfleisch“) pre nízke nákupné ceny, ktoré sú hlboko podhodnotené, je nevýhodné. Požiadavky domácich odberateľov sú malé a sporadické.

Aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii záujem o zriaďovanie zverofariem znovu stúpa, najmä zo strany nových vlastníkov poľnohospodárskej a lesnej pôdy.

Späť