Farmový chov raticovej zveri - 1. Druhy raticovej zveri vhodné na farmový chov

Jaroslav Slamečka

Vo farmových chovoch jeleňovitých sa okrem európskych jeleňov a danielov škvrnitých chovajú aj mohutnejšie americké jelene wapiti a ich krížence s európskym jeleňom a tiež vo voľnej prírode už existenčne ohrozené daniele mezopotámske a ich krížence s našim danielom, za účelom zvýšenia produkcie mäsa. V súčasnosti je v Číne niekoľko stoviek fariem s odhadovaným stavom vyše 500 tisíc kusov zvierat. Najviac chovanými druhmi  sú jeleň sika Dybowského a jeleň sika mandžuský. Na Tchaj-wane je vyše storočná tradícia farmového chovu formózského jeleňa s hlavným zameraním na produkciu na získanie pantokrínu ako základnej suroviny na výrobu posilňujúcich, revitalizujúcich a  tonizujúcich liečiv orientálnej medicíny.  Záujem je aj o iné druhy jeleňovitých napr. pasrnec bielochvostý, jeleň axis, sambar, milu, Java.

Prehľad o počtoch fariem, ich  veľkosti,  počtoch chovaných zvierat a produkcii diviny v Európe a zámorí je v tabuľke 1. Údaje sú z  Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2002, 21 (1), 15-51

tab. 1

pozn. na Slovensku a v ČR sa vôbec neudáva chov daniela, ktorý je rozšírený, teda údaje nie sú celkom správne

Z biologického, ekologického, ekonomického a legislatívneho hľadiska môžeme charakterizovať jednotlivé druhy raticovej zveri ako nevhodné, menej vhodné, nežiaduce a vhodné na farmový chov v našich podmienkach.

Nevhodným druhom je srnec hôrny, ktorý patrí ku koncentrátovo selektívnemu typu prežúvavcov. medzi menej vhodné druhy raticovej zveri na farmový chov patrí muflonia a diviačia zver.

Farmový chov muflonej zveri je z chovateľského hľadiska problémový a z ekonomického hľadiska nerentabilný. Chov muflónov v malých izolovaných skupinách bez chovného cieľa a uplatňovania zásad selekcie, vedie ku kvalitatívnej degenerácii chovu a erózii jeho genofondu. Keď zoberieme do úvahy, že komerčný trofejový lov je vo zverofarme zakázaný, ostáva iba produkcia mäsa, ktoré je menej obľúbené, málo požadované a tým aj horšie platené.

V Európe je najväčší počet farmových chovov diviakov s najprepracovanejšou technológiou chovu vo Francúzsku, kde sa v roku 1998 chovalo asi 40 000 diviakov a vo Veľkej Británii asi 2 000 diviakov. Farmovo odchované diviaky sa tu používajú nielen na produkciu mäsa, ale aj na poľovnícke účely.

daniele
Daniele

Späť