Farmový chov raticovej zveri - 7. Chovateľské metódy a šľachtiteľská práca

Jaroslav Slamečka

7.1. Zaobstarávanie chovnej zveri
V súčasnosti je stále jednoduchšie zaobstarať si vhodnú zver pre farmový chov, nakoľko sú chovy u nás i v zahraničí pomerne rozšírené. Každý import alebo presun zveri by sa mal vykonávať v koordinácii s veterinárnou autoritou, ktorá zabezpečuje vyšetrenie zvierat, odber vzoriek krvi a trusu a dohliada na plnenie podmienok transportu. Každá preprava zvierat (mimo okres) musí byť sprevádzaná písomným veterinárnym osvedčením, vystaveným v mieste pôvodu. Zvieratá sa prepravujú v krytých, dobre vetrateľných debnách a pre tento účel upravených dopravných prostriedkoch. Nie je dovolené prepravovať vysoko gravidné samice, samcov v ruji a s neodpílenými parohami. Po prevoze je vhodné umiestniť zvieratá na stanovenú dobu do karantény, až do doby negatívnych výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení. Potom sa zvieratá premiestňujú do chovných oddelení.

7.2. Evidencia zvierat, reprodukčné a chovateľské parametre
Nevyhnutnou požiadavkou šľachtiteľskej práce  je spoľahlivá evidencia chovných zvierat. Na farmách, kde sa každoročne vykonáva chovateľská prehliadka (triedenie a odstavy zvierat), sa vedie podrobná evidencia zvierat  v prevádzkových denníkoch a na chovateľských kartách samcov, samíc a mláďat.  V  kartotéke jedincov sa uvádza  názov  farmy,  číslo  jedinca,  dátum narodenia, pôvod, telesné miery pri narodení, hmotnosť,  u plemenných samíc a samcov využitie v reprodukcii, záznamy o priebehu ruje, veterinárne záznamy, vývoj parožia, vyradenie z chovu. Celoročné vyhodnotenie sa spracováva na počítači s upresnením jarných stavov chovanej zveri, čo je predpokladom pre výpočet potreby krmív.

Pre rozlišovanie každého chovného zvieraťa sa používajú ušné značky rôznych typov a z rôznych materiálov. Pre každý chovateľský rok sa používajú značky inej farby, čo uľahčuje poznanie roku narodenia zvieraťa. Prvé číslo na značke označuje každého jedinca pre záznam všetkých sledovaných údajov uvedených na kartách a druhé číslo, ktoré je číslom oddelenia, poskytuje informáciu o pôvode zvieraťa. Na označenie mláďat od narodenia do odstavu (odchytu) sa používajú ľahké kovové značky pre hydinu. Za účelom identifikácie pri hodnotení trofejovej hodnoty zhodov bolo parožie samcov pri zimnom odchyte označené kovovými značkami alebo plombami.

Na zverofarmách sa  sledujú a vyhodnocujú nasledovné reprodukčné a chovateľské parametre: doba pohlavného dospievania, ruja - priebeh, dĺžka trvania, (záznamy prvého ručania a chŕkania – vyvrcholenie - posledné akustické prejavy), rozdelenie čried, súboje, uzatvorenie rujných čried, dĺžka gravidity, natalita - fertilita, rodenie mláďat - časové obdobie, hmotnosť pri narodení, pomer pohlavia, laktácia a  vodenie mláďat, postnatálna mortalita, odstav mláďat - doba.  Vek a hmotnosť, telesné miery, trofejová kvalita a zdravotný stav pri chovateľských prehliadkach. Ukazovatele reprodukcie sú uvedené v tabuľke:

tab. 2

7.3. Chovateľské prehliadky a obraty stáda
Najdôležitejšou šľachtiteľskou prácou na zverofarme je zimná chovateľská prehliadka, na ktorej sa vykonáva odchyt, triedenie všetkých zvierat a odstav tohoročných mláďat. V odchytovom zariadení sa vyberajú (selektujú) zvieratá s vyššou telesnou hmotnosťou, dobre vyvinutými najcennejšími mäsovými partiami, rýchleho rastu, neagresívne, pokojné a neľakavé, normálneho sfarbenia a telesných tvarov, zdravé, dobrej kondície, s dobre vyvinutými sekundárnymi pohlavnými znakmi. U chovných samcov sa v závislosti na veku uprednostňuje mohutné a ušľachtilé parožie (jeho mohutnosť spravidla pozitívne koreluje s veľkosťou tela) a aktivita v ruje.  Chovné samice sa vyberajú podľa veľkého telesného rámca, dobrej kondície, včasnej ruje, skorého rodenia mláďat, dobrej produkcie mlieka, starostlivého vodenia mláďat a uniformity vo sfarbení. Zver, ktorá nezodpovedá týmto požiadavkám sa z chovu vyraďuje. Na zverofarme nemajú byť agresívne zvieratá, najmä samce, bez ohľadu na to, či sa ich útočnosť prejavuje voči ľuďom alebo ostatným príslušníkom druhu. Na chovateľskej prehliadke sa vykonáva váženie, meranie, označovanie zvierat, selekcia (triedenie, brakovanie), roztriedenie zvierat do jednotlivých oddelení podľa chovateľského zamerania, trofejové hodnotenie parožia a jeho označovanie, za účelom identifikovania zhodov a možnosti sledovania vývinu trofejovej kvality konkrétneho jedinca. Zároveň sa vykonáva aj komplexná veterinárna prehliadka za prítomnosti povereného veterinárneho lekára. Vyšetrenie pozostáva z vonkajšieho posúdenia zdravotného stavu, prehliadky ratíc, prípadných poranení, odčervovania injekčným prípravkom (Ivomec, Cydectin, Noromectin), odberu vzoriek krvi a trusu (na sérologické a koprologické vyšetrenie) a iné zákroky ako napr. sonografické vyšetrenie ranej gravidity samíc, za účelom zlepšenia reprodukčných ukazovateľov farmovo chovanej zveri. Vyselektované chovné zvieratá sa  premiestnia naspäť do chovných oddelení. Mláďatá sa podľa pohlavia umiestnia v samostatných oddeleniach. Brakované dospelé samice sa vyraďujú na produkciu mäsa a vyradené plemenné samce sa môžu premiestniť do odstrelových zverníc.

Ošetrovatelia, ale aj iní pracovníci, ktorí prichádzajú do priameho styku so zvieratami, sú povinní používať pri manipulácii so zverou ochranné pracovné prostriedky v zmysle predpisov BOZP.  Manipuláciu so zvieratami je treba vykonávať šetrne bez veľkého nátlaku. Pri odchyte je dôležité dodržiavať rovnaký, rutinný spôsob manipulácie na ktorý si už zvieratá navykli. Pri začiatkoch odchytu a novom odchytovom zariadení je potrebný niekoľkodňový potravný návyk zvierat v tomto zariadení, s voľným príchodom z koridoru do odchytáka a späť. Použitie imobilizačného premixu ako útlmového preparátu pri hromadnom odchyte alebo transporte zveri je veľmi problematické .

7.4. Súčasný stav, zásady a perspektívy šľachtiteľskej práce
Hlavným cieľom selekcie je to, aby  v chove zostali zdravé jedince s pozitívnymi vlastnosťami ako sú: konštitúcia, kondícia, telesný rámec, trofejová mohutnosť, odolnosť proti poveternostným vplyvom a chorobám. Zohľadňuje sa aj nenáročnosť na ustajnenie, ošetrovanie, kŕmenie a zachovanie špecifických kulinárskych vlastností mäsa (diviny).
Pre koordinované šľachtenie by sa mala zaviesť „Kniha  chovateľských a produkčných ukazovateľov farmovo chovanej zveri“ (podľa vzoru plemennej knihy v šľachtiteľských chovoch hospodárskych zvierat). Kniha by mala obsahovať nasledovné hlavné údaje:

  • hospodárske pomery zverofarmy a starostlivosť o životné prostredie chovanej zveri,
  • evidencia stavov a kŕmenie zveri,
  • sledovanie zdravotného stavu a vykonávané ošetrenia,
  • sledovanie reprodukčných, chovateľských a produkčných ukazovateľov,
  • evidencia nákupu (pôvodu) a predaja zveri za účelom ďalšieho zošľachťovania pôvodnej populácie.

Späť