Ciele projektu a cieľová skupina

Hlavným cieľom projektu je poukázať na možnosti poľnohospodárskej produkcie v tých oblastiach Slovenska, kde je dosah hospodárskej recesie najvýraznejší (zvýšená nezamestnanosť, ústup priemyselnej výroby, zánik poľnohospodárskych podnikov).


Cieľom je vzdelávať a informovať agropodnikateľov v oblasti živočíšnej výroby, zo zameraním na ekologický a ekonomicky výhodný spôsob chovu hospodárskych (a netradičných druhov) zvierat.

Cieľovou skupinou sú aktuálni, ale aj potenciálni žiadatelia o nenávratný finančný príspevok v sektore agropodnikania - z oblasti poľnohospodárstva podnikajúci v marginálnych oblastiach Slovenska.

Chov v marginálnych oblastiach