Chov oviec a kôz

Milan Margetín a kol.

ovce_kozy

Chov oviec a kôz má na Slovensku bohatú tradíciu a históriu. Napriek tomu tieto odvetvia vždy patrili skôr k okrajovým odvetviam živočíšnej výroby, aj keď, najmä chov oviec, zastáva aj dnes významné miesto v poľnohospodárskej výrobe. Výrobky z ovčieho a kozieho mlieka a jahňacie a kozľacie mäso patrili a stále patria ku komoditám žiadaným na domácom i zahraničných trhoch. Produkty z chovu malých prežúvavcov majú nezastupiteľné miesto najmä v oblasti racionálnej výživy konzumentov, keďže viaceré z ovčích a kozích špecialít môžeme zaradiť medzi tzv. funkčné potraviny. Týka sa to najmä špecialít vyrobených z ovčieho a kozieho mlieka.

Mnohé štúdie uskutočnené u nás i vo svete potvrdzujú ich zdraviu prospešné účinky. Chov oviec a kôz okrem funkcie produkčnej zohráva stále väčšiu úlohu v oblasti mimoprodukčnej, ako činiteľ pozitívnym spôsobom ovplyvňujúcim životné prostredie a kultúrny ráz vidieka, čo je v súčasnosti v intenciách trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a vidieka mimoriadne dôležité. Mimoprodukčnú funkciu chovu malých prežúvavcov treba osobitne zdôrazňovať v tzv. marginálnych podmienkach, kde sa nepočíta s výraznou intenzifikáciou chovu, ale kde ide najmä o racionálne využívanie trvalých trávnych porastov a o efektívnu transformáciu prijatých živín na kvalitné, zdraviu prospešné produkty z chovu malých prežúvavcov.

Chov oviec, čiastočne aj chov kôz, prešiel na Slovensku v porevolučnom období výraznými zmenami. Podstatne sa zmenilo nielen produkčné zameranie, ale aj plemenná štruktúra a systémy chovu. V súčasnosti už niet pochybnosti o potrebe smerovania chovu oviec a kôz na mliekovú a mäsovú úžitkovosť. Aj v marginálnych podmienkach treba stále hľadať čo najefektívnejšie systémy chovu, s vhodnými plemenami a úžitkovými typmi, s využitím racionálnych technologických systémov a modernej techniky chovu. V tejto súvislosti bude stále významnejšiu úlohu zohrávať kvalifikované manažovanie chovu, opierajúce sa o najnovšie výsledky výskumu a poznatky i skúsenosti progresívnych a prosperujúcich chovateľov. Ekonomická prosperita chovu bude závisieť aj v tzv. marginálnych podmienkach do značnej miery od odbornosti a schopnosti manažérov podniku resp. vlastníkov stáda oviec a kôz veľmi rýchlo zavádzať modernú techniku a technologické systémy do vlastnej poľnohospodárskej výroby.

Z tohto aspektu bol spracovaný aj predkladaný písomný materiál. Veríme, že predkladaný text obohatí poznatky chovateľov oviec a kôz, najmä z marginálnych podmienok Slovenska a vzbudí aspoň u niektorých potenciálnych chovateľov väčší záujem o tieto perspektívne a atraktívne odvetvia živočíšnej výroby.

Späť