Chov ošípaných

Peter Demo, Ľubomír Botto

osipane

V ostatných 5-6 rokoch sa v chove ošípaných na Slovensku udiali mnohé negatívne javy, spočívajúce predovšetkým poklesom celkového počtu ošípaných i prasníc, zvyšujúcimi sa cenami kŕmnych zmesí na strane jednej a zároveň klesajúcimi farmárskymi cenami za jatočné ošípané na strane druhej. Zatiaľ čo ešte v roku 2005 sa na Slovensku chovalo približne 80 tisíc prasníc (celkový počet ošípaných cca 1,1 mil. ks), v roku 2010 to bude len okolo 40 tisíc prasníc (a celkový počet ošípaných približne 600 tisíc ks). Aj napriek tomu je toto odvetvie významnou zložkou živočíšnej výroby a môže aj v marginálnych oblastiach tvoriť dôležitú časť príjmov podnikateľských subjektov. Pri dodržaní hlavných chovateľsko-plemenárskych zásad sa môže aj v týchto regiónoch Slovenska produkovať kvalitné bravčové mäso, resp. výrobky z neho a tým uspokojovať požiadavky spotrebiteľov. Nakoľko predovšetkým marginálne oblasti SR sú v poslednom období priam zaplavované neraz nekvalitnými produktmi zo zahraničia, chov ošípaných a efektívna produkcia bravčoviny domácej proveniencie tu má dvojnásobný význam.

Pri tomto snažení je potrebné využiť v plnej miere výhody ošípaných ako druhu. V porovnaní s inými druhmi hospodárskych zvierat je to totiž predovšetkým rýchla reprodukčná schopnosť ošípaných, úžitková rannosť a relatívne krátka doba gravidity plemenníc. Všetky tieto faktory vyúsťujú do krátkeho generačného intervalu ošípaných a rýchlej obrátkovosti výroby.

Aj z pohľadu najnovších poznatkov o výžive ľudí patrí chudé bravčové mäso a výrobky z neho medzi komodity s vysokou biologickou hodnotou, príťažlivým vzhľadom a chuťou, rýchlym a jednoduchým kulinárskym využitím a relatívne dostupnou cenou. Moderné úžitkové typy ošípaných sú charakteristické nízkym podielom oddeliteľného tuku a vysokým zastúpením svaloviny. Bravčové mäso obsahuje v porovnaní s hovädzím mäsom menšie množstvo menejhodnotných bielkovín, pričom podiel žiaduceho intramuskulárneho tuku sa pohybuje na úrovni 1-2,5 %. Práve obsah spomenutého vnútrosvalového tuku zabezpečuje bravčovine jemnosť, krehkosť, šťavnatosť, chuť a aromatické zložky. Bravčové mäso obsahuje vysoký obsah vitamínu B1, čím sa odlišuje podstatným spôsobom od ostatných druhov mias, je tiež veľmi dobrým zdrojom fosforu a železa. Cennými vedľajšími produktmi pri spracovaní jatočne opracovaných tiel ošípaných je koža, kostná múčka a niektoré endokrinné žľazy s využitím vo farmaceutickom priemysle a medicíne.

Zámerom predkladanej publikácie je predostrieť chovateľom ošípaných v marginálnych regiónoch hlavné zásady výživy a kŕmenia, reprodukcie, plemenitby a technológie ustajnenia s cieľom ekonomicky efektívnej produkcie a využitia produktov chovu ošípaných.

Späť