Chov králikov

Ján Rafay

kraliky

Medzi tradičné drobnochovateľské aktivity na Slovensku patrí chov králikov. Mnohostranné produkčné a športové využitie králikov bolo podnetom na zvyšovanie početnosti zvierat, zlepšovania podmienok chovu a rozširovanie produkčnej a exteriérovej variability zvierat.

Z hľadiska súčasnej štruktúry a početnosti chovov má dominantné postavenie chov jatočných králikov so samozásobiteľskou funkciou. Významné postavenie má aj športový chov plemenných zvierat, ktorý je zameraný na dosahovanie stanovených plemenných štandardov exteriéru. Okrajové postavenie má chov králikov na produkciu srsti, koží a špecializovaných genotypov pre biologický výskum. Podľa odhadov sa v roku 2011 chovalo na Slovensku 450 tis. ks samíc králikov, ktoré vyprodukovali 5 000 tis. ks zvierat väčšinou spracovaných jatočne.

V oblasti čistokrvného chovu králikov pôsobí chovateľská organizácia (Slovenský zväz chovateľov), ktorá odborne riadi a koordinuje aj prácu chovateľov králikov spojenú so šľachtením a udržiavaním plemien, organizovaním výstav a ďalšími chovateľskými aktivitami.

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa začal intenzívne rozvíjať aj farmový chov brojlerových králikov, ktorý dosiahol svoj kvantitatívny a kvalitatívny vrchol v rokoch 2003 – 2004. V tom čase sa na špecializovaných farmách chovalo celkovo 12 tis. chovných samíc, ktoré vyprodukovali 400 tis. jatočných brojlerov. Vstupom Slovenska do spoločného poľnohospodárskeho trhu EÚ sa však produkčná kapacita tejto oblasti živočíšnej výroby postupne znižovala a do konca prvého desaťročia prakticky zanikla.

Veľký produkčný potenciál králikov by mohol byť stimulom pre ďalšie rozširovanie ich chovu všade tam, kde existujú krmovinové a ustajňovacie podmienky. Prostredníctvom efektívnej produkcie mäsa, kože a srsti tak môže chov králikov prispieť k prínosom vyplývajúcim z domácej prvovýroby.

Späť