Chov koní v marginálnych oblastiach - 4. Pastva koní

Jan Brouček

kone
Pasienok

Kone spásajú porast tak, že ho zachytávajú pyskami a odhryzávajú ostrejšie a nižšie než hovädzí dobytok. Kopytami, najmä s podkovami, účinne prispievajú k ničeniu burín, a preto ich možno príležitostne použiť na zaburinených porastoch i na dopásanie pasienkov určených pre hovädzí dobytok pri nižšej hustote obsadenia. Prejavuje sa však u nich silná vyberavosť. Pri pasení len koní treba vydeľovať väčšiu plochu záhonov, pretože pri väčšej hustote obsadenia sa mačina rýchle rozrušuje. Nepriaznivým javom pri pasení koní je, že majú sklon k vylučovaniu exkrementov len na určitých miestach, ktoré sa potom silne zaburiňujú, kým ostatné časti záhonov zasa príliš vypásajú. Pre všetky spôsoby pasenia, okrem voľného pasenia, má prvoradý význam oplotenie, ktoré na pasienkoch nazývame oplôtky.

Oplôtky môžeme rozdeliť na okrajové - idúce po obvode celej pasienkovej plochy, priehonové - ohradzujúce cesty vo vnútri pasienka široké 4-6 m, ktoré vedú k jednotlivým záhonom alebo napájadlám, a vnútorné - oddeľujúce navzájom jednotlivé záhony.

U nás sa v praxi používajú dva druhy oplotení. Drevené op1ôtky sú najstarší typ oplotenia vhodný pre záhonové pasenie, najmä s menším počtom stálych záhonov. Oplotenie sa skladá zo stĺpikov z guľatiny v priemere 13-15 cm a dĺžke 1,8-2 m, ktoré sa zakopávajú na vzdialenosť 4 m do hĺbky 60.cm. Na stĺpiky sa priečne pribíjajú 3 až 4 žŕdky (o 5-8 cm), a to vo výške 0,4 m, 0,8 m, 1,2 a 1,6 m.

Oplôtky s uzlovým drôteným pletivom sú v porovnaní s predošlým spôsobom oplotenia čiastočným pokrokom. Sú vhodné pre záhonové pasenie s väčším počtom. Oplôtky sa skladajú z drevených stĺpikov, ktoré vbíjame do pôdy na vzdialenosť 5-6 m (pri tých istých dimenziách ako pri drevených oplôtkach). Na ne upevňujeme štyri pružné oceľové drôty oválneho tvaru, a to vo výške 0,4 m, 0,8 m, 1,2 a 1,6 m. Drôty spevňujeme priečnymi drôtenými spojkami, ktoré na hlavné drôty pripevňujeme uzlami. Elektrické oplôtky sa pre pastvu koní neodporúčajú.

Na pasienkovom hospodárstve je dôležité nielen oplotenie, ale aj pravidelné napájanie zvierat, ktoré do značnej miery rozhoduje o možnostiach využitia pasienkových porastov. Zásadne by sme mali mať na každom pasienku alebo v jeho blízkosti vodný zdroj postačujúci pre pasúce sa stádo. Na kus a deň treba rátať pre kone so spotrebou vody 20-35 l.

Pre oddych zvierat má byt na každom pasienkovom hospodárstve vymedzené miesto, a to ležovisko, letný prístrešok alebo letná maštaľ. Ležovisko umiestňujeme na chránenom mieste, v tieni stromov, aby zvieratá chránilo proti vetru a čiastočne aj proti dažďom. Pretože sa však majú súčasne zachytiť prirodzené hnojivá, situujeme ho tak, aby sa nahromadené výkaly dali čo najlepšie z neho rozviesť po celej ploche. Aby sa nerozbahňovalo, treba ho spevniť.

Na väčších pasienkových plochách budujeme viac ležovísk, ktoré rozmiestnime tak, aby sme hnojivá na nich dorobené nemuseli príliš ďaleko rozvážať. Ak nemáme chránené miesto, ležovisko umiestnime tam, kde to treba, a ochranu vyriešime plotom vysokým 1,5-1,8 m; plot zhotovíme zo žrdi prepletených haluzím a vyplnených hlinenou mazanicou. Ako ochranu proti slnku postavíme jednoduchý prístrešok; je to jednoduchá slamená alebo čečinová strieška postavená na koloch. Na ležovisku musíme dodržovať zoohygienické opatrenia, výkaly každé 3-4 dni zhrabovať a ležovisko dezinfikovať.

Trvanlivejšieho charakteru sú letné prístrešky, ktoré môžu byt z drevenej alebo rúrkovej konštrukcie, pričom strecha je pokrytá doskami s dechtovým papierom alebo šindľom a náveterná strana obitá doskami. Možno odporúčať aj prenosné prístrešky z rúrkovej konštrukcie pokryté celtovinou alebo umelými fóliami. V prístreškoch by sa mali výkaly zvierat zachytávať alebo v hlbokej podstielke z odpadového steliva, alebo na nepriepustnej podlahe z hlinenej mazanice, prípadne betónu. Tu už možno prístrešok kombinovať aj s výrobou hnojovice.

Nesmieme zabúdať ani na zariadenie pre kúpanie zvierat, a to či už v potokoch, kde treba spevniť dno, alebo striekaním zvierat pomocou hadice. V tomto prípade však je nevyhnutné pramenistú vodu aspoň čiastočne ohrievať. Kúpanie je dôležité najmä tam, kde zvieratá nocujú v ležoviskách alebo na stojiskách bez podstielky, takže bývajú dosť znečistené.

Ku kompletnému vybaveniu pasienkového hospodárstva patria aj lizy na soľ, ktoré prenášame na každú spásanú plochu, a škrabadlá, ktoré slúžia na prejavy komfortného správania zvierat.   Pri chove koní na pastvinách sa zvieratám zabezpečuje prístrešok, ktorý im umožňuje chrániť sa pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, najmä pred dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pastva žriebät a mladých koní
Zabezpečenie správneho pasienkového odchovu mladých koní a následne ich kvalifikovaný výcvik je zárukou dlhoročného úspešného využívania koňa. Pastevný odchov žriebät je jedným so základných chovateľských požiadaviek ich zdravého vývoja.

Spôsoby pastvyextenzívny - na neohradených pastvinách s menej výnosnými porastmi v podhorských a horských oblastiach; intenzívny - na kultúrnych oplotených pastvinách.

Potreba pastevnej plochy

Potreba pastevnej plochy

Pastva norika muránskeho v Dobšinej - extenzívny spôsob pastvy:

Späť