Chov hovädzieho dobytka

Ján Huba, Vojtech Brestenský, Vladimír Tančin, Peter Polák, Ján Tomka

hovadzi_dobytok

Marginálne regióny tvoria pomerne rozsiahlu časť územia Slovenskej republiky. V minulosti boli charakteristické predovšetkým chovom hovädzieho dobytka a oviec, nakoľko ich značnú časť tvoria trvalé trávne porasty. Chov prežúvavcov prispieval k udržiavaniu týchto porastov v kultúrnom stave. Pokles počtu prežúvavcov v ostatných desaťročiach viedol k nežiaducej zmene fytomasy na týchto pozemkoch, predovšetkým samonáletom kríkov a menej hodnotnej dendromasy. Tiež vplyvom zániku viacerých chovov došlo k nárastu nezamestnanosti v mnohých regiónoch marginálnych oblastí.

Oživenie chovu hospodárskych zvierat je cestou, ktorá môže napomôcť skultúrneniu týchto regiónov a vzniku pracovných príležitostí. Najreálnejšou cestou je zakladanie chovov, ktoré nevyžadujú veľké vstupné investície. Takými sú chovy dojčiacich kráv, mäsových oviec či pastevný výkrm. Možný je tiež chov dojníc a mliekových oviec, ktorý však vyžaduje vyššie vstupné investície. V kapitole, venovanej chovu HD sa preto zameriame hlavne na chov mäsového dobytka a pastevné systémy chovu.

K tejto problematike je zatiaľ pomerne málo odbornej literatúry. Pre komplexnosť budeme hovoriť aj o zásadách chovu mliekového dobytka, kde je k dispozícii viac možností získania odborných poznatkov. Nemalú pozornosť venujeme problematike manipulácie s exkrementmi, nakoľko väčšina marginálnych oblastí spadá do území určitých stupňov ochrany.

Späť